Manager history

 FROMTO
Ante Simundza03 Jan, 2022Present
Stanislav Genchev24 Oct, 202029 Dec, 2021
Pavel Vrba01 Jan, 202024 Oct, 2020
Aleksi Zhelyazkov06 Nov, 201901 Jan, 2020
Stanislav Genchev28 Aug, 201906 Nov, 2019
Stoycho Stoev07 Mar, 201928 Aug, 2019
Antoni Zdravkov21 Oct, 201807 Mar, 2019
Paulo Autuori20 Jul, 201821 Oct, 2018
Georgi Dermendzhiev01 Jul, 201619 Jul, 2018
Bruno Ribeiro17 Jun, 201501 Jul, 2016
Georgi Dermendzhiev31 Jul, 201317 Jun, 2015
Stoycho Stoev22 Jul, 201331 Jul, 2013
The Football Site

Like on Facebook

 

Currently no news for today